کیف سوزندوزی

کیف ها

نگاهی به روچ از مجله امروز

1. کیف های سوزندوزی روچ با ترکیب پارچه و سوزندوزی چرخ یا دستی طراحی شده اند. برخی کیف ها سوزندوزی کامل داشته و تنها لبه ها از جنس پارچه می باشند و برخی دیگر، تنها در قسمتی از آن سوزندوزی اضافه شده است. تاکنون کیف های کتابی و دوشی عرضه گردیده است و در آینده کوله پشتی و محصولات دیگر نیز ارائه می گردد. «پارچه اطراف کیف ها از جنس مخمل مبلی بوده و کاملا آستردوزی شده است. دهانه و بندها سیاه قلم و زرد قلم با رنگ ثابت بوده و کف کیف ها تبله هایی برای ایستایی بیشتر قرار داده شده است».

Roach needlework bags are designed with a combination of fabric and wheel or hand needlework. Some bags have full needlework and only the
edges are made of fabric, and others have only a
part of the needlework added. So far, book bags and shoulder bags have been offered, and in the future, backpacks and other products will also be offered. “The fabric around the bags is made of sofa velvet and is fully lined. The opening and straps are black and yellow with a fixed color, and the bottom of the bags have plates for more stability.

دیدگاهتان را بنویسید