جدید ترین محصولات
زیـور آلات

بهترین موزیسین های دنیا مال کدام کشورند؟ ‏ایتالیا، ‏مجاری، ‏انگلیس، ‏المان و ‏روس

بهترین فرش های دنیا مال کدام کشورند؟ مروارید بارودا هند، الیچه زیگلر محل مناطق مرکزی ایران و یوشاک مدالیونآناتولی ترکیه

بهترین مجسمه سازها ی دنیا مال کدام کشورند؟
برانکوژی رومانی، گلوتیس آلمانی، رودن فرانسه و آنژ ایتالیا
بهترین آشپزهای دنیا مال کدام کشورند؟
‏آمریکا، ‏انگلیس، استرالیا،‏هند
اما بهترین سوزندوز های (بلوچ) دنیا فقط در ایران بودند و هستند. سوزندوزی بلوچ به طور حرفه ای مختص ایران هست. هرچند کشورهای دیگر در این زمینه اقدامات بزرگی انجام دادند اما اصالت و تمیزی کار دوزنده های بلوچ ایران زبانزد است. به طوریکه موقع خرید سوزندوزی ها عموما تاکید میشود دوخت بلوچ باشد
و بزرگترین آثار این هنر سالهاست تنها در دست ایرانیان و البته زنان بلوچ است

بهترین آشپزهای دنیا مال کدام کشورند؟
‏آمریکا، ‏انگلیس، استرالیا،‏هند
اما بهترین سوزندوز های (بلوچ) دنیا فقط در ایران بودند و هستند. سوزندوزی بلوچ به طور حرفه ای مختص ایران هست. هرچند کشورهای دیگر در این زمینه اقدامات بزرگی انجام دادند اما اصالت و تمیزی کار دوزنده های بلوچ ایران زبانزد است. به طوریکه موقع خرید سوزندوزی ها عموما تاکید میشود دوخت بلوچ باشد
و بزرگترین آثار این هنر سالهاست تنها در دست ایرانیان و البته زنان بلوچ است

بهترین سوزندوز های (بلوچ) دنیا فقط در ایران بودند و هستند. سوزندوزی بلوچ به طور حرفه ای مختص ایران هست. هرچند کشورهای دیگر در این زمینه اقدامات بزرگی انجام دادند اما اصالت و تمیزی کار دوزنده های بلوچ ایران زبانزد است. به طوریکه موقع خرید سوزندوزی ها عموما تاکید میشود دوخت بلوچ باشد
و بزرگترین آثار این هنر سالهاست تنها در دست ایرانیان و البته زنان بلوچ است